تعداد اجزای مدار الکتریکی و پیچیدگی آن بسته به نوع استفاده مدار متفاوت است اما در همه...