برای شرکت های تولید کننده لوازم خانگی در آسیا، ایران یکی از مهمترین مشتریان آنها محسوب...