«سلام آقای باران» مجموعه شعر کودک سید سعید هاشمی توسط انتشارات مهرک برای کودکان منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سوره مهر، «سلام آقای باران» مجموعه ای با 12 شعر اجتماعی و مذهبی است که با زبانی کودکانه سروده شدهاند.

شاعر در این اثر شعرهایش را از مفاهیمی چون:باران، زیارت، ماشین، برف، عید نوروز،توپ، کتاب و… که کودک با آن سرکار دارد،بهره گرفته است.

در یکی از شعرهای این مجموعه آمده است:

بچّهها خیس عرق

کوچه لبریز از صدا

باز توپم میدوید

پا به پای بچّههاهر کجا سر میکشید

از میان گامها

گاه توی آسمان

گاه روی بامهاناگهان از آن طرف

شوت کردم توپ را

توپ با سرعت گذشت

از کنار بچّههاتوپ من یک لحظه بعد

در دل دروازه بود

در نگاه بچّهها

یک نشاط تازه بودکوچه بود و بوی گُل

بچّهها و خندهها

آنطرفتر توپ من

خسته بود و بیصدا